VISSZATÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

Idézés az Általános szerződési feltételünkből;


  1. A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOGA

12.1. A Fogyasztót a webáruházban vásárolt termék tekintetében indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Elállási jogát a Fogyasztó

- a terméknek,

- több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az

utoljára szolgáltatott terméknek,

- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, - ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első

szolgáltatásnak

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Elállási jogát a Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

12.2. A Fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.


12.3. Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

12.4. Amennyiben a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, az elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségekre:

- elektronikusan az info@websportaruhaz.hu e-mail címre;

- postai úton a Szolgáltató székhelyére: LV Esports Team Kft.2030 Érd Szarkaláb u.18.

Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az ÁSZF 1. számú mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

12.5. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, amennyiben a 12.1-12.3 pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

12.6. Postai úton történő értesítés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

12.7. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a nyilatkozattétel a 12.4-12.5 pontban foglaltak szerint történt.

12.8. Amennyiben a Fogyasztó a 12.4-12.5 pont rendelkezéseinek megfelelően eláll a Szolgáltatóval kötött szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

12.9. Amennyiben a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

12.10. Amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), addig a Szolgáltató visszatarthatja az 12.8 pont szerint visszatérítendő összeget. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

12.11. Amennyiben a Fogyasztó a 12.4-12.5 pont rendelkezéseinek megfelelően eláll a Szolgáltatóval kötött szerződéstől, köteles az érintett terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül a Szolgáltató részére az alábbi címre visszaküldeni:

- LV Esports Team Kft. 2030 Érd, Szarkaláb u.18.


A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

12.12. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését. Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít.

12.13. Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a Fogyasztónak, a Szolgáltató saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

12.14. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

12.15. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát az alábbi esetekben:

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

Elállási nyilatkozat